submit


Դուք արդեն կարող եք շփվել «բառարան», բայց անցնում ն ի արտասանությունը? Այդ դեպքում օգնության են գալիս սոցիալական ցանցի, որտեղ կարող եք գտնել նոր ընկերներ ամբողջ աշխարհում:

About